System TRANS-LOGGER

Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania przebiegu warunków transportu, który mierzy i rejestruje temperaturę, otwarcie drzwi i lokalizację pojazdu. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie zastosowane systemy jakości ISO lub GMP wymagają prowadzenia profesjonalnego dokumentowania łańcucha zimnych dostaw i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. "cold chain".

System TRANS-LOGGER składa się z urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem: rejestratora danych w kabinie kierowcy oraz czujników temperatury i otwarcia drzwi w przestrzeni ładunkowej.

Rejestratorem danych w kabinie kierowcy może być dowolny tablet, smartfon lub specjalistyczny terminal z systemem Android.

Czujnikami temperatury i otwarcia drzwi są specjalistyczne rejestratory temperatury firmy LAB-EL: z interfejsem WiFi (typu LB-523TD, LB-533T) lub z interfejsem Bluetooth (typu LB-518).

Zainstalowany w pojedynczym pojeździe system TRANS-LOGGER z interfejsem WiFi umożliwia pomiar, wizualizację i rejestrację temperatury maksymalnie w czterech punktach pomiarowych i nadzorowanie otwarcia dwu drzwi pojazdu. Natomiast system TRANS-LOGGER-B z interfejsem Bluetooth umożliwia pomiar, wizualizację i rejestrację temperatury maksymalnie w trzydziestu punktach pomiarowych w jednym pojeździe (bez kontroli drzwi).

Rejestrator danych w kabinie kierowcy

Rejestratorem danych w kabinie kierowcy może być dowolny tablet, smartfon lub specjalistyczny terminal z systemem Android (co najmniej 4.4) z zainstalowaną aplikacją TRANS-LOGGER. Rejestrator odbiera bezprzewodowo z czujników wyniki pomiarów i zapisuje je w swojej pamięci w zadanych odstępach czasu. W wypadku utraty połączenia radiowego pomiędzy rejestratorem i czujnikami, rejestrator po ponownym połączeniu z czujnikami, odczytuje brakujące pomiary z pamięci czujników i uzupełnia swoją lokalną bazę danych. Możliwy jest przegląd historii pomiarów w postaci raportów, wykresów oraz map z zarejestrowanymi trasami przejazdu.

Rejestrator umożliwia podgląd na wyświetlaczu bieżących temperatur w poszczególnych kontrolowanych strefach, stanów czujników drzwi oraz stanu zasilania bateryjnego czujników. Możliwe jest ustawienie progów alarmowych (próg dolny temperatury, próg górny temperatury, czas otwarcia drzwi), których przekroczenie będzie sygnalizowane na wyświetlaczu, dźwiękowo oraz zapisane w pamięci. Z zarejestrowanych pomiarów warunków transportu tworzony jest raport, który może być drukowany na lokalnej drukarce przy dostawie oraz jest zapisywany do pamięci w formatach CSV i PDF. Utworzone raporty można wysłać e-mailem na adres poczty elektronicznej.

Czujniki do pomiaru temperatury i otwarcia drzwi

Czujnikami do kontroli temperatury i otwarcia drzwi z interfejsem WiFi są bezprzewodowe specjalistyczne rejestratory temperatury LB-523TD WiFi (do pomiaru temperatury i kontroli drzwi w jednym punkcie) lub rejestrator temperatury LB-533T WiFi (z czterema zewnętrznymi termometrami i dwoma czujnikami drzwi). Czujniki są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem, posiadają własną nieulotną pamięć i prowadzącymi ciągła rejestracje pomiarów.

Czujniki temperatury przekazują dane pomiarowe do rejestratora drogą radiową z wykorzystaniem interfejsu radiowego WiFi pracującego w paśmie 2,4 GHz. Po nawiązaniu połączenia z rejestratorem w kabinie kierowcy, czujniki dostarczają brakujące pomiary do rejestratora. W przypadku problemów z zasięgiem łącza WiFi lub awarii rejestratora historyczne dane można odczytać bezpośrednio z czujników z wykorzystaniem ich interfejsu USB, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo zebranych danych pomiarowych.

Zasilanie czujników WiFi przy odstępie rejestracji co 15 minut wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej. Możliwa jest łatwa wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym są dwie typowe baterie 1,5V (rozmiaru AA).

Czujniki mierzą temperaturę z rozdzielczością 0,1°C i z dokładnością nie gorszą niż 0,3°C. Minimalna ilość zapisów przechowywanych w pamięci każdego z czujników to 30 tysięcy pojedynczych wyników pomiaru temperatury lub czasu otwarcia drzwi. Po zapełnieniu pamięci najstarsze pomiary w czujnikach są nadpisywane przez najnowsze.

Czujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi posiadają elementy mocujące pozwalające na łatwy montaż i demontaż wewnątrz przestrzeni ładunkowej samochodu.

Termometry do pomiaru temperatury mogą na zamówienie posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania w wymaganych punktach pomiarowych wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu w Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania i bezbłędnego pomiaru.

Poznaj również Store-Logger

Aplikacja TRANS-LOGGER

Bezpieczna i wygodna aplikacja na telefon

Aplikacja TRANS-LOGGER zamienia telefon (lub tablet) z systemem ANDROID 4.4 (lub nowszym) w rejestrator temperatury i otwarcia drzwi w samochodzie. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe funkcje telefonu (rozmowy, SMSy itp) pozostają bez zmian.

Po uruchomieniu aplikacji TRANS-LOGGER kierowca startuje rejestracje, co rozpoczyna bezprzewodowy odbiór wyników pomiarów z czujników i ich zapis w lokalnej pamięci telefonu wraz z aktualną lokalizacją GPS. Czas startu rejestracji może być opcjonalnie cofnięty do 48 godzin wstecz w stosunku do momentu uruchomienia rejestracji, co pozwala na odczyt danych z czujników także za okres nieobecności kierowcy lub jego telefonu. Uruchomiona aplikacja TRANS-LOGGER wyświetla na ekranie bieżące wyniki pomiary temperatur z czujników, umożliwia prezentację historii pomiarów w formie wykresów oraz rysuje mapy z zaznaczoną trasa przejazdu samochodu. Po dojechaniu do końca trasy kierowca wyłącza rejestrację, zapisując zebrane dane z trasy w postaci raportu w pamięci telefonu.

Aplikacja TRANS-LOGGE pozwala ustawić zadane progi alarmowe temperatury (dolny i górny). Przekroczenie zadanego progu temperaturowego lub otwarcie drzwi jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i optycznym w telefonie.

Aplikacja TRANS-LOGGER zapewnia eksport każdego raportu z historii pomiarów w plików w formatach CSV oraz PDF i umożliwia wysłanie ich pocztą e-mail zainstalowaną w telefonie. Każda uruchomiona aplikacja TRANS-LOGGER z każdego samochodu wysyła w sposób ciągły przez siec telefonii komórkowej GSM wszystkie zbierane dane pomiaru temperatur i lokalizację GPS pojazdów do nadrzędnego systemu archiwizującego działającego z wykorzystaniem programu SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows. Zapewnia to zdalne monitorowanie i archiwizację w centrum logistycznym raportu z każdej trasy przewozu towarów wrażliwych na temperaturę.

Serwer danych LBX

Bezpieczne centralne archiwum danych

Program komputerowy LBX SERWER uruchomiony na komputerze z systemem Windows: zbiera dane pomiarowe z wielu systemów TRANS-LOGGER za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM), archiwizuje dane pomiarowe ze wszystkich współpracujących urządzeń, umożliwia sygnalizowanie wystąpienia różnych sytuacji alarmowych, zapewnia wizualizację wyników w postaci wykresów, tabel, raportów oraz wyświetla mapy tras przejazdów wraz z zarejestrowanymi wynikami pomiarów.

Do komputera z programem LBX SERWER mogą być dołączone sieciowo dodatkowe komputery z programem LBX KLIENT, umożliwiając obsłudze pracę jednocześnie na wielu stanowiskach w dowolnych lokalizacjach.

Skontaktuj się z nami

Wybierz dogodny dla siebie sposób

Czujniki pomiarowe

Czujnikami do kontroli temperatury i otwarcia drzwi w przestrzenni ładunkowej są bezprzewodowe rejestratory temperatury LB-523TD lub LB-533T z interfejsem WiFi albo rejestratory temperatury i wilgotności LB-518 z interfejsem BLE. Czujniki są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem, posiadają własną nieulotną pamięć i prowadzącymi ciągła rejestracje pomiarów.

Rejestrator danych

Rejestrator danych w kabinie kierowcy odbiera bezprzewodowo z czujników wyniki pomiarów i zapisuje je w swojej pamięci w zadanych odstępach czasu, umożliwia podgląd na wyświetlaczu bieżących temperatur w poszczególnych kontrolowanych strefach, stanów czujników drzwi oraz stanu zasilania bateryjnego.

Raporty

Aplikacja TRANS-LOGGER zapewnia eksport każdego raportu z historii pomiarów w postaci plików w formatach CSV oraz PDF i umożliwia wysłanie tych raportów przy pomocy poczty e-mail zainstalowanej w telefonie.

Zakończenie rejestracji

Po dojechaniu do końca trasy kierowca wyłącza rejestrację, zapisując zebrane dane z trasy w postaci raportu w pamięci telefonu. Z zarejestrowanych pomiarów warunków transportu tworzony jest raport w formatach CSV i PDF.

Lokalizacja GPS pojazdów

Dane lokalizacyjne z satelitów GPS są odbierane przez rejestrator - telefon kierowcy z zainstalowaną aplikacją TRANS-LOGGER, i przez sieć telefonii komórkowej GSM, są przesyłane do nadrzędnego systemu kontroli transportu w centrali.

Transmisja pomiarów przez GSM

Każda uruchomiona aplikacja TRANS-LOGGER z każdego samochodu wysyła w sposób ciągły przez siec telefonii komórkowej GSM wszystkie zbierane dane pomiaru temperatur i lokalizację GPS pojazdów do nadrzędnego systemu archiwizującego działającego z wykorzystaniem programu SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows.

Drukowanie raportów

Raporty z warunków transportu mogą być drukowane na zewnętrznej bateryjnej drukarce Bluetooth lub, w przypadku specjalizowanego terminala, na drukarce wbudowanej.

Rejestrator danych

Rejestratorem danych w kabinie kierowcy może być dowolny tablet, smartfon lub specjalistyczny terminal z systemem Android z zainstalowaną aplikacją TRANS-LOGGER. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe funkcje telefonu (rozmowy, SMSy itp) pozostają bez zmian.

Centralne archiwum pomiarów

Wyniki pomiarów temperatury i dane o lokalizacji ze wszystkich pojazdów firmy transportowej są zbierane za pomocą dedykowanego oprogramowania SCADA LBX, zainstalowanego w centrali nadzorującej transport.

Zasilanie

System TRANS-LOGGER składa się z urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem: rejestratora danych w kabinie kierowcy oraz czujników temperatury i otwarcia drzwi. Zasilanie czujników WiFi przy odstępie rejestracji co 15 minut wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej. Możliwa jest łatwa wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym są dwie typowe baterie 1,5V (rozmiaru AA).